ALGEMENE VOORWAARDEN  

NEDERLANDS COLLECTIEF VAN AFSCHEIDSFOTOGRAFEN  

Artikel 1 – 
Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aw: Auteurswet 1912.
b) Fotograaf: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van het maken van Werken. De Fotograaf is tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231     BW.
c) Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw.
d) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Fotograaf een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon van de Fotograaf. De Opdrachtgever is tevens wederpartij   in de zin van artikel 6:231 BW.
e) Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Fotograaf tot stand gekomen overeenkomst betreffende het maken van Werken.
f) Uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.
g) Producties: het eindproduct dat door de Fotograaf wordt opgeleverd aan de Opdrachtgever waarin de foto’s zijn verwerkt. Dit kunnen onder andere zijn fotoboeken, albums, video’s, web galeries en drukwerken. Producties vallen onder de definitie van “Werk” zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van de Aw.
h) Werk: fotografisch en/of video grafisch werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van de Aw. 

Artikel 2 –
Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met de Fotograaf.
2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de Fotograaf schriftelijk zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
3. De Fotograaf is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Inhoudelijke wijzigingen zullen van tevoren met de Opdrachtgever worden besproken. 

Artikel 3 –
Totstandkoming Overeenkomst
1. Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële Opdrachtgever is vrijblijvend en kosteloos.
2. Offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend, ook indien daar een termijn in is gesteld. De Fotograaf is gerechtigd de offerte aan te passen of te wijzigen. Een offerte kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
3. Offertes van de Fotograaf hebben voor wat betreft afspraken met betrekking tot fotograferen een geldigheidsduur van 48 uur. Voor overige zaken hebben offertes van de Fotograaf een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte een afwijkende termijn vermeldt. Na afloop van deze termijn vervalt het aanbod, behoudens wanneer de Fotograaf het aanbod alsnog nadrukkelijk gestand doet.
4. Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de Fotograaf, de acceptatie van de offerte mondeling dan wel schriftelijk door de Opdrachtgever, dan wel nadat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang is gemaakt.
5. De Opdrachtgever is veelal de executeur van de nalatenschap, de erfgenamen tezamen ofwel de boedelgevolmachtigde. Indien de Overeenkomst wordt gesloten namens (één van) voornoemde partijen of door tussenkomst van de Uitvaartverzorger, wordt deze geacht te zijn aangegaan met de executeur van de nalatenschap, de erfgenamen tezamen ofwel de boedelgevolmachtigde. De Opdrachtgever blijft in dat geval dus de executeur van de nalatenschap, de erfgenamen tezamen ofwel de boedelgevolmachtigde. De Uitvaartverzorger fungeert enkel als tussenpersoon en wordt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt als derde. 

Artikel 4 –
Uitvoering van de Overeenkomst
1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf. 
2. De Fotograaf zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
3. De Fotograaf is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen, zoals een tweede fotograaf. De Fotograaf zal de Opdrachtgever hiervan zo mogelijk vóór aanvang van de werkzaamheden van op de hoogte stellen. 
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst termijnen voor nakoming door de Fotograaf worden overeengekomen, gelden die termijnen slechts indicatief en bij benadering. Termijnen ten aanzien van nakoming door de Fotograaf zijn niet fataal, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Opdrachtgever zorgt voor zijn rekening voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde toegang tot het gebouw en/of het terrein.
6. De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het informeren van de bezoekers over de aanwezigheid en werkzaamheden van de Fotograaf.
7. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden die benodigd zijn voor uitvoering van een Overeenkomst, waaronder inbegrepen auteursrechten van derden. 
8. De Fotograaf heeft het recht hetgeen niet uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
9. De Fotograaf spant zich in tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alle momenten vast te leggen die belangrijk zijn. De Fotograaf baseert de mate van belang op de geuite wensen hierover door de Opdrachtgever en het eigen professionele inzicht van de fotograaf. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het missen van een moment.
10. Levering van de Werken vindt plaats op de wijze en op een tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst.  

Artikel 5 –
Prijzen
1. Indien niet anders overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen inclusief BTW. 
2. De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Fotograaf op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk – vermeld in de Overeenkomst dan wel meerwerkopdrachten.
3. Prijzen gelden onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Opdrachtgever kan aan dergelijke foutieve prijsopgaven geen rechten ontlenen.
4. Tussentijdse prijswijzigingen van leveranciers van (onderdelen van) Producties kunnen worden doorberekend. Indien (onderdelen van) Producties niet meer leverbaar zijn, zal er worden uitgeweken naar een gelijkwaardig alternatief.
5. Indien de omvang van de overeengekomen werkzaamheden toeneemt ten gevolge van incomplete of foutieve informatievoorziening van Opdrachtgever aan de Fotograaf, dan wel ten gevolge van gewijzigde of additionele wensen van Opdrachtgever, dan zal de Fotograaf die werkzaamheden in rekening brengen bij Opdrachtgever en is Opdrachtgever die meerprijs dus verschuldigd aan de Fotograaf. 

Artikel 6 –
Producties
1. Indien er in de Producties door de Opdrachtgever aan te leveren teksten of beeldmateriaal worden opgenomen dienen deze digitaal te worden aangeleverd.
2. Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen in de Overeenkomst, wordt de Productie samengesteld naar het vrije en creatief inzicht van de Fotograaf.
3. Voordat de Fotograaf een definitief eindproduct zal (laten) maken wordt er eerst een digitaal concept aan de Opdrachtgever voorgelegd. De Opdrachtgever dient akkoord te geven op het totale ontwerp van dit digitale concept, dit is inclusief opmaak, gebruikte beelden en teksten.
4. De Opdrachtgever heeft, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen de tijd te reageren op het voorgelegde digitale concept. Na verstrijking van deze termijn gaat de Fotograaf ervan uit dat het digitale concept akkoord is bevonden en zal de Fotograaf overgaan tot productie en levering.
5. Rectificatie van een Productie en de daaruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk tenzij de Opdrachtgever een digitaal concept heeft goedgekeurd en het eindproduct hier (deels) van afwijkt. Dit laatste geldt niet voor verschillen in kleur en/of structuur tussen het opgeleverde product en het digitale concept. Bij herdruk van producties kan de Fotograaf niet worden aangesproken op bijvoorbeeld geringe 
afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc. 

Artikel 7 –
Opschorting en annulering
1. De Fotograaf is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, zodra de Fotograaf gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
2. Opdrachtgever en de Fotograaf zijn gerechtigd de werkzaamheden van de Fotograaf uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen of te annuleren, met inachtneming van navolgende leden.
3. Bij uitstel of (gedeeltelijke) annulering door Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, is Opdrachtgever gehouden aan de Fotograaf alle feitelijk gemaakte kosten en de tijdbesteding te vergoeden, welke worden geacht tenminste 25% van de geoffreerde prijs te zijn.
4. Voorts vrijwaart Opdrachtgever de Fotograaf voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van de Overeenkomst. Een en ander laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van de Overeenkomst, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.
5. Alvorens er sprake kan zijn van hervatting van een geannuleerde of opgeschorte Overeenkomst zal Opdrachtgever eventuele meerkosten accorderen. 

Artikel 8 –
Facturen en betalingen
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door de Fotograaf afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Opdrachtgever wordt geacht na verloop van de in lid 1 genoemde, of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
4. De Fotograaf heeft het recht om een voorschot (aanbetaling) te vragen. De hoogte hiervan wordt tussen Fotograaf en Opdrachtgever overeengekomen, alsmede eventuele nadere
afspraken hierover. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve factuur.
5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Fotograaf te melden.
6. De betalingstermijn zoals genoemd in lid 1 geldt als fatale termijn. De Fotograaf is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of een gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend, met een maximum van 7% per jaar.
7. Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel is de Fotograaf gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.
8. De in de leden 6 en 7 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door de Fotograaf schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling. 

Artikel 9 –
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging van zaken tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst. De Fotograaf is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging van zaken door een door de fotograaf ingeschakelde derde. 
2. De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de geleverde Producties en/of de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de Fotograaf slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. Indien de Fotograaf aansprakelijk kan worden gehouden voor schade wordt alleen vergoed tot het door de eventuele verzekeraar van de Fotograaf uit te keren bedrag. In het geval er geen verzekering is afgesloten of er geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van de Overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van de Fotograaf.
4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten tussen de Fotograaf enerzijds en twee of meerdere partijen als Opdrachtgever anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan. 

Artikel 10 –
Overmacht
1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de Fotograaf worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar/zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de fotograaf komt.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel dienen in ieder geval, maar zeker niet uitsluitend te worden verstaan de volgende situaties waarin nakoming onmogelijk of gebrekkig blijkt ten gevolge van:
a. een storing of defect in apparatuur of gebruikte hulpmiddelen;
b. weersomstandigheden, of overige omstandigheden waar de Fotograaf gezien de specifieke instructies van de Opdrachtgever of als goed Opdrachtnemer geen rekening mee hoefde of kon houden.

Artikel 11
 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Het auteursrecht op de Werken berust bij de Fotograaf.
2. De Opdrachtgever is enkel gerechtigd het Werk in de privésfeer te gebruiken. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf het Werk niet verstrekken aan derden buiten deze privésfeer. Publicatie van het Werk door de Opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Naamsvermelding van de fotograaf is altijd verplicht.
3. Elk Gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
4. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
5. De Fotograaf mag, met in achtneming van het gestelde in lid 7, Werken publiceren in het kader van de eigen promotie als fotograaf, bij deelname aan prijsvragen en competities en ter promotie van afscheidsfotografie in het algemeen. 
6. De Fotograaf mag, met in achtneming van het gestelde in lid 7, Werken aan derden voor publicatie beschikbaar stellen voor zover de context van publicatie overeenkomt met de context waarin de Werken zijn gemaakt en in de in lid 5 genoemde gevallen. 
7. Lid 5 en 6 laat onverlet dat indien er op te publiceren Werken personen of persoonlijke zaken herkenbaar in beeld staan, de Fotograaf – alvorens tot Publicatie wordt overgegaan – in overleg zal treden met Opdrachtgever om te bezien of de bewuste publicatie gepast is. Zo nodig worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd.  

Artikel 12 –
Geschillen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden zal eerst tussen partijen worden besproken waarbij er zal worden gezocht naar een oplossing. Indien partijen er onderling niet uitkomen zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

© Nederlands Collectief van Afscheidsfotografen Maart 2020 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.